ΤΕΑΠΑΣΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 48 – 104 38 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2105276990
FAX: 2105276719
EMAIL: president@teapasa.gr

Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 2017

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ             ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ     ΣΦΡΑΓΙΔΑΚΙ

1.   Ο   Κλάδος   Υγείας  Υπαλλήλων   Αστυνομίας   Πόλεων  (Κ.Υ.Υ.Α.Π.)  παρέχει συμπληρωματικές   παροχές   υγείας  στους   ασφαλισμένους   και   στα   μέλη   των οικογενειών   τους   κατά   τα   προβλεπόμενα   από   τον   οικείο   κανονισμό   του   Κλάδου Υγείας, όπως ισχύει.-
Ειδικότερα, οι ισχύουσες παροχές διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. ως συμπληρωματικός φορέας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  υπ’ αριθμ. ΕΜΠ5από 17-11-2012 ΚΥΑ  ( ΦΕΚ 3054 Β΄/ 18-11-2012 ), η οποία τροποποίησε την  υπ’αριθ.   Φ.90380/5383/738   ΚΥΑ   ( ΦΕΚ   1233   Β΄/10-4-2012)   αποζημιώνει   τους ασφαλισμένους   του    άμεσα   και   έμμεσα   κατά   το   ποσοστό   συμμετοχής   του ανάλογα  25%   ή   10%   επί   της   τιμής   αναφοράς  που   αναγράφεται   στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο K.Y.Y.A.Π     αποζημιώνει   τους   ασφαλισμένους   του   άμεσα   και   έμμεσα  με ποσοστό   συμμετοχής   15%  αποκλειστικά   στους   συμβεβλημένους   παρόχους υγείας με το αναγραφόμενο ποσό επί της τιμής του κρατικού τιμολογίου
Οι ασφαλισμένοι του Κ.Υ.Υ.Α.Π. απολαμβάνουν  το επίδομα των 500,00 ευρώ για μονή κύηση, των 1.000,00 ευρώ για διπλή κύηση κ.ο.κ..
Στις Φυσικοθεραπείες  λογοθεραπείες ,  εργοθεραπείες -ψυχοθεραπείες καθώς και  στην   πρόσθετη   περίθαλψη  και   θεραπευτικά   μέσα   η   συμμετοχή   των ασφαλισμένων   διαμορφώνεται  ανάλογα   με  τις   διατάξεις   στον Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
2. Επιπρόσθετα, οι εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφ. α΄ και β΄ του Ν.Δ.4019/1959, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του ΦΕΚ 1954/31-12-2003,   η   κράτηση   υπέρ   του   Κλάδου   Υγείας   Υπαλλήλων   Αστυνομίας   Πόλεων, καθορίζονται ως εξής :
Για τους εν ενεργεία αστυνομικούς και διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητας τέως Αστυνομίας Πόλεων σε 1,50% επί των συντάξιμων αποδοχών τους & για   τους   ασφαλισμένους  συνταξιούχους  της  τέως   Αστυνομίας   Πόλεων  σε1,50% επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης.
3. Επιπλέον,   το   Ταμείο   διενεργεί   Αναλογιστική   Μελέτη   Βιωσιμότητας   του   Κλάδου Υγείας,   η   οποία  θα   καλύψει   πλειάδα   δυνατών   σεναρίων  επάνω   στους   τρεις βασικούς τεθέντες άξονες
Α  ένταξη νέων μελών,
Β ρύθμιση τόσο της μηνιαίας εισφοράς με την εξέταση δυνατότητας μείωσης αυτής, όσο και
Γ  του εύρους  των παροχών με την εξέταση δυνατότητας αύξησης αυτών , ώστε σε συνεργασία με όλους   τους   εμπλεκόμενους   φορείς-   να   προκύψει   ως   αποτέλεσμα   η   βέλτιστη δυνατή επιλογή,   πάντοτε με γνώμονα τη  διατήρηση της βιωσιμότητας  και του πλεονασματικού   χαρακτήρα   του   Κλάδου   Υγείας   καθώς   και  το   συμφέρον   των μετόχων αυτού και των οικογενειών τους.
4. Στην παρούσα φάση υλοποιείται η σχεδιαθείσα  ένταξη του Κλάδου Υγείας στην ηλεκτρονική   συνταγογράφηση   του   Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   Ειδικότερα,   με   στόχο   τη λειτουργική   βιωσιμότητα   του   Κλάδου   Υγείας   και   ταυτόχρονα   την   ταχύτερη   και ποιοτική   εξυπηρέτηση   των   ασφαλισμένων,   κρίθηκε   αναγκαία   η   ένταξή   του,   ως συμπληρωματικός   ανεξάρτητος   φορέας   παροχών   υγείας   του   Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  στην ηλεκτρονική   συνταγογράφηση   φαρμάκου,   μέσω   της   αντικατάστασης   της ειδικής   εγγυητικής   σφραγίδας    σφραγιδάκι    συμμετοχής   φαρμάκων   με ηλεκτρονικά   εκδιδόμενη   σήμανση,  επί   της   ηλεκτρονικής   συνταγής   για   τους ασφαλισμένους του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α
Επισημαίνεται   ότι   η  ένδειξη  πως   ο   ασφαλισμένος   ανήκει   στον   Κ.Υ.Υ.Α.Π.   για τη συμμετοχή του στη φαρμακευτική δαπάνη πέραν της συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα εμφανίζεται στην οθόνη του γιατρού καθώς και στην εκτυπωμένη συνταγή.
5. Το   Ταμείο,   προκειμένου   να  υλοποιήσει   τα   ανωτέρω   έχει   πραγματοποιήσει συναντήσεις   επαφές  με τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ., την  ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  και τον  Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο καθώς και τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους  όλης της χώρας, προκειμένου να συμφωνηθεί ότι:
το ηλεκτρονικό   σφραγιδάκι  θα μπαίνει σε έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω της ΗΔΙΚΑ, αλλά   και   να   επιτευχθεί   η   άμεση   διεκπεραίωση   κάθε   λεπτομέρειας   ή   και δυσχέρειας που τυχόν προκύψει.
6. Στην παρούσα φάση ευρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες οι αναγκαίες ενέργειες για   την   υλοποίηση   αυτού   του   σκοπού,   που   θα   ωφελήσει   σημαντικά   όλους   τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας ανά την επικράτεια.  Επισημαίνεται   δε   ότι  έχουν   ήδη   υπογραφεί  οι   σχετικές   συμβάσεις   με   τους Φαρμακευτικούς   Συλλόγους   Αττικής,  Πειραιά   και   Αχαΐας,   ενώ   έχει προγραμματισθεί   στο   αμέσως   προσεχές   χρονικό   διάστημα  να   υπογραφεί   η αντίστοιχη με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου, ακολουθώντας και άλλοι Σύλλογοι που θα συμφωνήσουν.

7. Τέλος γνωρίζεται ότι  το  ηλεκτρονικό  σφραγιδάκι  θα εφαρμοστεί πιλοτικά από15-1-2018 και ολοκληρωτικά από 1-2-2018