Μ.Τ.Σ. Καθορισμός τιμής μεριδίου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Καθορισμός τιμής μεριδίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) έτους 2019
ΑΔΑ: 7ΑΔΨ6-ΒΑΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 21/05/25-10-2018 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), που αφορά στην:
α. Καταβολή μερίσματος από 1/1/2019, με τιμή μεριδίου 4,9865 €, μέχρι τη σύνταξη των οριστικών οικονομικών καταστάσεων έτους 2018.
β. Επανεξέταση της τιμής μεριδίου και του ποσού αναπλήρωσης του αποθεματικού μετά την έκδοση των οριστικών οικονομικών καταστάσεων έτους 2018.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2019.
3. Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα του ΜΤΣ.