Καταβολή παρακρατηθέντων σε Διοικητικά αποκατασταθέντες

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρωτ : 10/2019

Στείλαμε  σήμερα με  mail  (σε όσους μας έχουν δώσει), αίτηση την οποία όσοι επιθυμούν πρέπει να συμπληρώσουν και να την στείλουν συστημένη στο Γ..Λ.Κ.
που φορά την καταβολή των παρακρατηθέντων ποσών του Ν. 4093/2012, που πρόσφατα πήραμε και αφορά όλους τους Αξιωματικούς, που αποστρατεύτηκαν και επανήλθαν στην ενέργεια μετά από επανάκριση των Συμβουλίων, μετά το 2012 που εφαρμόσθηκε ο Νόμος 4093 .
-Τα ποσά της ενέργειας είναι αρκετά.
Παραθέτουμε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

ΘΕΜΑ: Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού του Ν. 4575/2018 σε Διοικητικά αποκατασταθέντες Αστυνομικούς .

Σχετ: : 1. ΦΕΚ Β5503 /7-12-2018 ΥΑ ΦΕΚ Β5503 7-12-2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του Ν. 4575 /2018

2. Η υπ’ αριθ. 2/91726/ΔΕΠ/2018 από 07-01-2019 έγγραφο Γ.Λ.Κ. προς τον Κλάδο Οικονομικής Υπ/ξης & Πλ/κης /Δ.Δ.Χ. /ΑΕΑ/ΕΛ.ΑΣ.

1. Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και της Κ.Υ.Α πιστώθηκαν τα ποσά για 47 μήνες όπως ορίζονται από τον ανωτέρω νόμο και την Κ.Υ.Α., στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των δικαιούχων. 2. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω όμως προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με τους εν θέματι αναφερομένους Αστυνομικούς που αποκαταστάθηκαν διοικητικά και η αρμόδια Διέυθυνση Διαχείρισης Χρηματικού /ΑΕΑ /ΕΛΑΣ υπέβαλε ερώτημα προς την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , το οποίο απάντησε με το (β) σχετικό έγγραφο με το , οποίο διευκρινίστηκε ότι : ➢ « τα διοικητικώς αποκατασταθέντα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία επαναφέρθηκαν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 01-08-2012 έως 31-12- 2016, δικαιούνται καταβολή του εν θέματι εφάπαξ χρηματικού ποσού, καθόσον λογίζονται κατά πλάσμα δικαίου ως επιστρέφοντες στην ενέργεια ex tunc. Η εν λόγω καταβολή θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της αρμόδιας για την εκκαθάριση αποδοχών Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ.οικ.2/88411/ΔΕΠ/4.12.2018 Κ.Υ.Α.. ➢ Επισημαίνεται ότι το εν λόγω εφάπαξ χρηματικό ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με το τυχόν καταβληθέν στα στελέχη αυτά (ως συνταξιούχοι) όμοιο του αρθ.15 του Ν.4575/2018 και της εξουσιοδοτικής Κ.Υ.Α., κατά το μέρος που τα εν λόγω ποσά αναφέρονται στα ίδια χρονικά διαστήματα. » 3. Ως εκ τούτου, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ως άνω συμψηφισμός, θα πρέπει να ζητηθούν βεβαιώσεις από τον Ε.Φ.Κ.Α. (Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα – τμήμα Γ΄) σχετικά με την καταβολή ή μη του εφάπαξ χρηματικού ποσού του αρθ.15 του Ν.4575/2018, ανά δικαιούχο (στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται, πέραν του δικαιούμενου {μικτού και καταβληθέντος } ποσού, και το ακριβές χρονικό διάστημα που αυτό αφορά). 4. Η Π.Ο.Α.Σ.Α. συνέταξε σχετικό έντυπο Αίτησης υπόδειγμα (2300-Α) το οποίο και σας αποστέλλεται συνημμένα για τους ενδιαφερομένους .

Με εκτίμηση

Ο Ο Γενικός Γραμματέας                     Ο Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς         ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος Αντιστράτηγος

 

Όποιοι εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές , να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τους δώσουμε την αίτηση

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                   Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ