Καταβολή συντάξεων, χωρίς εκκαθαριστικά!!

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Πέμπτη 28/3 έως την Τρίτη 2/4 η καταβολή των συντάξεων ,
-χωρίς να δοθούν (αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ), τα εκκαθαριστικά σημειώματα .
-χωρίς  να αποσταλούν  στους  δικαιούχους  ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  ,με την ανάλυση του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων, βάσει του «νόμου Κατρούγκαλου».
Νομικοί κύκλοι ισχυρίζονται,ότι η καθυστέρηση  έκδοσης πέραν του τριμήνου (από αρχές του έτους), εγκυμονεί κινδύνους παραγραφής δικαιωμάτων  και  προτείνουν να υποβάλλουμε ενστάσεις.
Άλλοι νομικοί κύκλοι, ισχυρίζονται ότι :
-πρέπει να εκδοθεί  και να παραληφθεί η πράξη αναπροσαρμογής (όπως με το Νόμο 4093/2012) και μετά να ασκηθεί η ένσταση
-καθοριστικός παράγοντας για κάθε ενέργεια, είναι η  αναμενόμενη Απόφαση ΣΤΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί το θέμα  και θα ενημερώσουμε τα Μέλη μας.
Παρέμβαση του  Συνηγόρου του Πολίτη
 Με έγγραφο ο  Συνήγορος του Πολίτη καλεί,τον ΕΦΚΑ να γνωστοποιήσει σε όλους τους συνταξιούχους:
α. την αναπροσαρμοσμένη σύνταξη, μετά δηλαδή τον επανυπολογισμό σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου (άρθρα 14 και 33 για τις κύριες και άρθρο 96 για τις επικουρικές του ν. 4387/2016) και
β. το ύψος της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει για κάθε συνταξιούχο μετά τον επανυπολογισμό είτε αυτή είναι «θετική» είτε είναι αρνητική.
 Στον Συνήγορο του Πολίτη, προσέφυγε  συνταξιούχος , επειδή ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ δεν του χορηγούν (μετά από αίτηση που είχε καταθέσει) τη νέα συνταξιοδοτική του πράξη μετά τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή  για την κύρια σύνταξη (άρθρα 14 και 33 ν. 4387/2016) και την επικουρική σύνταξη (άρθρο 96 ν. 4387/2016).
 Στο υπ’αριθ.πρωτ. 243102/10046/2019 έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη αναφέρεται επί λέξει ότι: «…η πλήρης και ακριβής ενημέρωση των πολιτών για το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τις αιτίες –δηλαδή το νομοθετικό έρεισμα- των περικοπών επί της σύνταξης που λαμβάνουν, επιβάλλεται από τις συνταγματικές αρχές του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου, αλλά και από τη φύση της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης ως ενοχής δημοσίου δικαίου. Έτσι, εκτός από την κύρια υποχρέωση του ασφαλιστικού φορέα που είναι η εκπλήρωση των προβλεπόμενων παροχών, γεννώνται και παρεπόμενες, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση ενημέρωσης του ασφαλισμένου επί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του».
«Ως εκ τούτου, η Αρχή εκτιμά ότι, ενόψει των ανωτέρω δεδομένων, είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, να εξεταστεί η αίτηση του αναφερόμενου και να του χορηγηθεί πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απάντηση της Υπηρεσίας σας. Συγκεκριμένα, να απαντηθεί αιτιολογημένα και να παρασχεθεί εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου αναλυτική ενημέρωση ως προς τον τρόπο αναπροσαρμογής της επικουρικής σύνταξης. Ιδίως πώς εφαρμόστηκε το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 και η υπουργική απόφαση 25909/470/ΦΕΚ Β 1605/7.6.2016 στην σύνταξη του συγκεκριμένου συνταξιούχου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθότητας αυτού του υπολογισμού, ενημερώνοντας τον Συνήγορο του Πολίτη. Επισημαίνεται ότι, εάν οι αιτήσεις του αναφερόμενου έχουν διαβιβαστεί σε άλλη, κεντρική υπηρεσία (λ.χ. ΕΤΕΑΕΠ) παρακαλούμε να ενημερώσετε τον αναφερόμενο και τον Συνήγορο του Πολίτη.».
Πηγή :ΕΝΥΠΕΚ
Η καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Απριλίου, θα γίνει ανά Ταμείο, ως εξής:
1) Από το τ. ΙΚΑ θα καταβληθούν οι συντάξεις στις 28 Μαρτίου.
2) Από τον τ. ΟΑΕΕ και τον τ. ΟΓΑ θα πληρωθούν οι συντάξεις την 1η Απριλίου.
3) Από το Δημόσιο οι συντάξεις θα καταβληθούν στις 28 Μαρτίου.
4) Από το τ. ΝΑΤ και το τ. ΚΕΑΝ θα πληρωθούν οι συντάξεις στις 28 Μαρτίου.
5) Από το ΕΤΕΑΕΠ οι επικουρικές θα δοθούν στις 2 Απριλίου.
Τα υπόλοιπα Ταμεία θα καταβάλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαρτίου.
Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ    Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ