Αιτήσεις Επανυπολογισμού συντάξεων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση ΕΦΚΑ για επανυπολογισμό συντάξεων

Κάναμε όλοι σχεδόν αιτήσεις- ενστάσεις, για την περικοπή της σύνταξής μας,σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016,χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική πράξη συνταξιοδότησης.Μερικοί μάλιστα πλήρωσαν και παράβολο 20 Ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ η έκδοση απόφασης!!!!

Η ερμηνεία  αυτή, ακόμα και με την <<διασταλτική ερμηνεία>>, είναι ΑΚΡΑΙΑ

Προτείνουμε στην Ομοσπονδία να έλθει σε επαφή  με τις άλλες Ομοσπονδίες ,για να οργανώσουν τρόπους και μέσα αντίδρασης.

 

Παραθέτουμε την ανακοίνωση ΕΦΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αθήνα, 7 .6.2019
Αριθ. Πρωτ.  :  Σ60/14/704781

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 Αθήνα
e-mail : tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr,
tm.nom.syntmmisth@efka.gov.gr

ΠΡΟΣ:
Όλες τις περιφερειακές δομές  ΕΦΚΑ

 

ΘΕΜΑ ;  «Αιτήσεις συνταξιούχων σχετικά με την έκδοση αποφάσεων για τον
επανυπολογισμό των συντάξεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4387/2016.»
Με αφορμή τις αιτήσεις που υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ συνταξιούχοι οι
οποίοι ζητούν να εκδοθεί εκτελεστή διοικητική πράξη (απόφαση διευθυντή) σχετικά με τον
επανυπολογισμό της κύριας σύνταξής τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.
4387/2016, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση και τη συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4583/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4472/2017,
καθώς και τη σχετική ΚΥΑ με αριθμ. οικ.26083/887/16 (ΦΕΚ 1605 Β/07-06-2016), όπως
συμπληρώθηκε με την υπουργική απόφαση με αριθμ. 52331/1861/17 (ΦΕΚ 2379 Β/12-07-
2017), επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις ειδικές αυτές διατάξεις, ο επανυπολογισμός σε όλα τα στάδια για
κάθε ασφαλισμένο διενεργείται και αποτυπώνεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα. Στην
περιγραφή της διαδικασίας δεν συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης
από ασφαλιστικά όργανα, εάν δε ο νομοθέτης ήθελε να ισχύει αυτή η διαδικασία, θα το όριζε
ρητά.
2. Κατά γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η οποία έχει νομολογηθεί παγίως,
υπάρχει τεκμήριο υπέρ της διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή, όπου από τις σχετικές διατάξεις
δεν προκύπτει σαφώς επιτακτική υποχρέωση του διοικητικού οργάνου να εκδώσει διοικητική
πράξη συγκεκριμένου περιεχομένου, σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να γίνει δεκτό ότι

αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου έχει χαρακτήρα διακριτικής ευχέρειας και όχι δέσμιας
αρμοδιότητας.
3. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, στο πλαίσιο ενιαίας λειτουργίας των υπηρεσιών
του ΕΦΚΑ, επισημαίνουμε ότι η εν λόγω αξίωση των συνταξιούχων δεν παράγει επιτακτική
υποχρέωση των διοικητικών οργάνων να εκδώσουν διοικητική πράξη συγκεκριμένου
περιεχομένου όσον αφορά τον επανυπολογισμό των συντάξεων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

 

 

ΓΙΑ ΤΟΔΣ

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος  ΟΥΡΑΝΟΣ     Γιάννης ΜΑΡΗΑΡΙΤΑΚΗΣ