Μετοχικό Ταμείο Στρατού-ΒΟΕΑ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» (Β΄ 74).
ΑΔΑ: ΩΧ936-7ΘΠ
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Καθορισμός ύψους βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας για το έτος 2019
Στο άρθρο 2, της υπ’ αριθμ. 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β΄ 74), μετά την παρ. 4γ, προστίθεται παρ. 4δ, ως εξής:
«4δ. Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2019 έως 31-12-2019, για τη χορήγηση του εν λόγω βοηθήματος, η τιμή μεριδίου, βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού, δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.