Ένσταση _Αίτηση θεραπείας- Οδηγίες -κείμενο

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΣΤΑΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ : (είτε ενεργείσω μόνος ,είτε με το λογιστή μου)

1-     Την τελευταία  συνταξιοδοτική πράξη του 2014

2-     τους κωδικούς ΤΑXIS

3-     To AΦΜ

4-     Το ΑΜΚΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΑΧIS:

www.efka.gov.gr  >>>>ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΤΑΧΙς>>>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ>>>>ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΦΜ- ΑΜΚΑ-ΕΙΚΟΝΙΔΙΟΥ TEST >>>>ΧΑΜΗΛΑ ΚΆΤΩ ΔΕΞΙΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ >>>>>ΕΝΣΤΑΣΗ/ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Επιλέγω ΓΗΡΑΤΟΣ.

Ελέγχω προσεκτικά ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΑΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΟ ΜΕ ΤΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (2014)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Α Ι Τ Ο Υ Μ ΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση/αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της. Ειδικότερα:

I. Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019, και των όμοιων αυτού επόμενων μηνών που ενδεχομένως θα εκδώσετε στη συνέχεια και που με αφορούν,  επειδή ΔΕΝ αποτελούν συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστούν ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.

II. Να συμπεριλάβετε για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μου σύνταξης αλλά και για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς , το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που έλαβα ως ασφαλισμένος που νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μου βίου, συμφώνως και με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019, ήτοι δεκατέσερις (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12) ως εσεις εσφαλμένως υπολογίσατε ή επανυπολογίσατε.

III. Να διορθώσετε τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4387/12-05-2016, βάσει των οποίων υπολογίσατε το ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης των νέων συνταξιούχων και εφαρμόστηκαν και για τον επανυπολογισμό  των καταβαλλομένων δικών μου παλιών συντάξεων,καθώς και τις λοιπές αντισυνταγματικότητες,για τις παράνομες κρατήσεις που λήφθησαν υπ’ όψη στον υπολογισμό της παλαιάς της νέας μου σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς  και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με Αποφάσεις της ολμέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

IV. Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), κατά τα ανωτέρω, στην συνέχεια και προς συμμόρφωση και με τις ανωτέρω πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.

V. Μου επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως, κατά τα ανωτέρω, παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Ιανουαρίου 2019 και εντεύθεν.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επειδή έχει παρατηρηθεί σε μερικούς συναδέλφους ότι ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης έγινε με λανθασμένες συντάξιμες αποδοχές όπως εμφανίζονται στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα του 2019 σε σχέση με την τελευταία συνταξιοδοτική πράξη , θα πρέπει να συμπληρωθεί  ως ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ VI τα εξής : << Επιπροσθέτως σας επισημαίνω ότι η ανταποδοτική μου σύνταξη έχει υπολογισθεί με λανθασμένες συντάξιμες αποδοχές ήτοι …………………….. αντί του ορθού …………………………… σύμφωνα με την ……………………………………….. συνταξιοδοτική μου πράξη . >>

Τυπώστε και κρατήσετε την Ηλεκτρονική Αίτηση

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών, ο απόστρατος συνταξιούχος πρέπει να υποβάλει ένσταση στον ΕΦΚΑ. έως το τέλος Νοεμβρίου

. Από της κατάθεσης ή επίδοσης της Αίτησης Θεραπείας στον ΕΦΚΑ , και εφόσον , παρέλθει η προθεσμία 60 ημερών, και η διοίκηση , δηλαδή ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει , οπότε τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη της αιτήσεώς μας ή απαντήσει αρνητικά , χωρεί νέα 60ήμερη προθεσμία προς υποβολή ΕΦΕΣΕΩΣ στο Ελεγκτικό Συνέδριο