Ένσταση – παράδειγμα

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Ύστερα από πολλά ερωτήματα ,συναδέλφων και λογιστών,  από όλη την Ελλάδα,Παραθέτω την δική μου ένσταση ως παράδειγμα,για το πως φαίνεται .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ:

1-Συμπληρώνω όλα τα κενά στα στοιχεία μου και διορθώνω τυχόν λάθη

-Ο αριθμός μητρώου, αναγράφεται στη συνταξιοδοτική πράξη καθενός (για τους λογιστές)

2-Ελέγχω προσεκτικά τον συντάξιμο μισθό μου που αναγράφεται στο ενημερωτικό σημείωμα <<   01 -  2019  >>

-αν είναι ίδιος ,όπως στην  παρακάτω ένσταση,τότε δεν συμπληρώνω τίποτε άλλο

–αν διαφέρει ΜΟΝΟ τότε αναγράφω  και συμπληρώνω  από την πρόταση των οδηγιών:

<< Επιπροσθέτως σας επισημαίνω ότι η ανταποδοτική μου σύνταξη έχει υπολογισθεί με λανθασμένες συντάξιμες αποδοχές ήτοι …………………….. αντί του ορθού …………………………… σύμφωνα με την ……………………………………….. συνταξιοδοτική μου πράξη . >>

Αρχική

Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης

 

Top of Form

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΥΡΑΝΟΣ
ΟΝΟΜΑ:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΦΜ:
ΑΜΚΑ:
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ:  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  
ΠΟΛΗ:  
ΤΚ:  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:  
EMAIL:  
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παρακαλώ να εξετάσετε την ένσταση/αίτηση θεραπείας κατά του ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης μηνός

, που σας υποβάλω για τους παρακάτω λόγους: Αιτούμαι :Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση/αίτηση θεραπείας, κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος αυτής και σε όλο το αιτητικό της. Ειδικότερα:

 

I. Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019, και των όμοιων αυτού επόμενων μηνών που ενδεχομένως θα εκδώσετε στη συνέχεια και που με αφορούν, επειδή ΔΕΝ αποτελούν συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστούν ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.

II. Να συμπεριλάβετε για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μου σύνταξης αλλά και για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς , το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που έλαβα ως ασφαλισμένος που νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μου βίου, συμφώνως και με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019, ήτοι δεκατέσερις (14) μήνες κατ’ έτος και όχι δώδεκα (12) ως εσεις εσφαλμένως υπολογίσατε ή επανυπολογίσατε.

III. Να διορθώσετε τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και ως προς τα ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει ο νόμος 4387/12-05-2016, βάσει των οποίων υπολογίσατε το ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης των νέων συνταξιούχων και εφαρμόστηκαν και για τον επανυπολογισμό των καταβαλλομένων δικών μου παλιών συντάξεων,καθώς και τις λοιπές αντισυνταγματικότητες,για τις παράνομες κρατήσεις που λήφθησαν υπ’ όψη στον υπολογισμό της παλαιάς της νέας μου σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με Αποφάσεις της ολμέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

IV. Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), κατά τα ανωτέρω, στην συνέχεια και προς συμμόρφωση και με τις ανωτέρω πρόσφατες αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.

V. Μου επιστραφούν εντόκως, τα επί πλέον αχρεωστήτως, κατά τα ανωτέρω, παρακρατηθέντα από την υπηρεσία σας χρηματικά ποσά, από 01 Ιανουαρίου 2019 και εντεύθεν.

Με την αποστολή της  αίτησης, εμφανίζεται στο κάτω μέρος το πρωτόκολλο, όπως εδώ:

Για το ενημερωτικό σημείωμα μηνός 01/2019 της σύνταξης ΕΦΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΗΡΑΤΟΣ, με αριθμό υποβολής: 22487 – 27/11/2019

 

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

(Επειδή είναι αδύνατο να μιλώ συνεχώς στο τηλέφωνο ,όπως και ο Νικήτας, στείλτε mail καλύτερα : sapostratonh@hotmail.gr)