Μ.Τ.Σ. – Ανακοίνωση

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ανακοίνωση Κατάθεσης Αγωγής του ΜΤΣ κατά της PICAR
Ανακοινώνεται ότι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού κατέθεσε την 30/12/2019 αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PICAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» προκειμένου να αναπροσαρμοσθεί το καταβαλλόμενο σήμερα μίσθωμα του εν τω ιστορικώ περιγραφόμενου μισθίου για το χρονικό διάστημα από της επιδόσεως της παρούσης έως και την 31/12/2021.
Ο
Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΣ
Ταξχος ε.α. Κουτσογιαννόπουλος Χρήστος