Δελτίο Τύπου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

1- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ

3- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

5- ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

7- ΕΝΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 

8- ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

                                                                        Ηράκλειο 7-Ιανουαρίου 2020

                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Απόστρατοι Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων Περιφέρειας Κρήτης,εκφράζουμε την αγανάκτησή μας, για τα ενημερωτικά σημειώματα και τις πράξεις επανυπολογισμού συντάξεων του Ν.4387/2016 ,που περιέχονται σε αυτά και ανάρτησε ο ΕΦΚΑ για το έτος 2019. Δηλώνουμε ότι δεν συναινούμε ούτε αποδεχόμαστε αυτές ,γιατί ο υπολογισμός και η διαδικασία είναι παράνομος και αντισυνταγματικός.

1-Ο ΕΦΚΑ, με την έκδοση και ηλεκτρονική ανάρτηση του Ενημερωτικού Σημειώματος Σύνταξής και της πράξης επανυπολογισμού σύνταξης, στερεί στους Αποστράτους και γενικά τους συνταξιούχους,τη δυνατότητα νόμιμης διατύπωσης αντιρρήσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 24-27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999),

2-Στον επανυπολογισμό της σύνταξης και ειδικότερα στον υπολογισμό του παλαιού ποσού (άρθρο 14,παρ.2α),ο ΕΦΚΑ προσμέτρησε τις περικοπές :

α- των Ν. 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015, Αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,κρίθηκαν Αντισυνταγματικές,(καθώς και η κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων κατ’έτος) .

β-των Νόμων 3863/2010 και 3865/2010,για τις οποίες, έχουν εκδοθεί  οι υπ’αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκριναν αμετάκλητα αντισυνταγματική την Εισφορά και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), την οποία παρανόμως συνεχίζει να παρακρατεί.

 

3.Με τις υπ’αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν οι υπ’αριθμ. 25909/470/7-6-2016 ΥΑ και 26083/ 887/7-6-2016 ΚΥΑ και κρίθηκαν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης των άρθρων 14, 33 και 96 του ν. 4387/2016, βάσει των οποίων  υπολογίζεται το  ανταποδοτικό κομμάτι της  κύριας σύνταξης,επομένως καθιστά άκυρο και παράνομο τον επανυπολογισμό εκ μέρους του ΕΦΚΑ  των σύνταξεών  μας.

Επίσης στον   υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν προσμέτρησαν οι  14μηνες αποδοχές μας (δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και επίδομα αδείας), που   υπόκειντο σε εισφορές  σύμφωνα  με το άρθρο 17 του Ν.2084/1992 παρ.1,πράξη αντίθετη με την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)1891/2019. .

Αντιπροσωπεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων μας, στα πλαίσια ενημέρωσης των Βουλευτών, παραδώσαμε υπόμνημα στους Βουλευτές Ηρακλείου, ώστε:

1.Να ακυρωθούν τα «Μηνιαία Ενημερωτικά Σημείωματα Σύνταξης και οι πράξεις επανυπολογισμού>>, που έχει εκδώσει ο ΕΦΚΑ ,γιατί στερούνται νομιμότητας.

2.Να συμπεριλιφθεί για τον επανυπολογισμό της ανταποδοτικής μας σύνταξης, το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών,14 και όχι 12 μήνες που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού μας  βίου,

3. Να διορθώσει, ο ΕΦΚΑ,  τα ζητήματα αντισυνταγματικότητας που προέκυψαν από τις αποφάσεις του ΣτΕ

4.Να εκδώσει  ο ΕΦΚΑ και να  κοινοποιήσει για κάθε Απόστρατο    Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), προς συμμόρφωση και με τις πρόσφατες  αποφάσεις του ΣΤΕ υπ΄αριθμ. 1889/2019 , 1890/2019 και 1891/2019, αλλά και το Πόρισμα -Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019, που να περιέχουν όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά.

5-Να εφαρμοσθούν οι Αποφάσεις του ΣΤΕ, να μας αποδοθούν στο ακέραιο τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά και να αποκατασταθούν τα συνταξιοδο-τικά μας δικαιώματα.

.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Επικοινωνία : Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ( 6976401840, sapostratonh@ho

tmail.gr)