Επανυπολογισμός συντάξεων

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

Η Εγκύκλιος  (Φ.80000/οικ.15982/596/7-12-2020),δίδει κατευθύνσεις εφαρμογής των ν.43872016 (νόμος Κατρούγκαλου) και του ν .4670/2020  (νόμου Βρούτση)

α- τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από 01.10.2019,
β-τον επανυπολογισμό   από 01.10.2019 των συντάξεων που έχουν απονεμηθεί από 13.05.2016 μέχρι 30.09.2019.

Για απλοποίηση ,είναι αναγκαία η κατηγοριοποίηση ανάλογα με τον χρόνο συνταξιοδότησης, ως εξής:

1-Συνταξιούχοι με συνταξιοδοτικές πράξεις ΜΕΧΡΙ και  την 12/5/2016 (πριν την ψήφιση του ν.4387/2016).

Στην περίπτωση αυτή:

Σύμφωνα με όσα ισχύουν ,  η αύξηση συντελεστών οδηγεί σε «λογιστική» αύξηση, όσων έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης , αλλά όχι σε ονομαστική, καθώς οι καταβαλλόμενες αυτές συντάξεις παραμένουν σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τις υπολογισθείσες για τους συνταξιοδοτηθέντες μετά την 13/5/2016,ώστε το 2023 να υπάρξει εξισορρόπηση συντάξεων.

Οι παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από τον Μάιο του 2016, θα έχουν σε μεγάλο βαθμό μόνο λογιστική επίπτωση στη σύνταξή τους, καθώς η δικαιούμενη αύξηση θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει προσωπική διαφορά, δηλαδή η σύνταξη που παίρνει είναι υψηλότερη από αυτή που δικαιούται μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Με την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης η προσωπική διαφορά θα μειωθεί, όμως όχι τόσο ώστε να καλύψει το υπερβάλλον ποσό που ήδη λαμβάνουν. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα καταφέρει να λάβει αύξηση στο εισόδημά της μετά το 2023.

Για την περίπτωση αυτή θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος: «ειδικά για τη νέα αναπροσαρμογή και τον επανυπολογισμό των συντάξεων που είχαν απονεμηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 διατάξεις (σ.σ. πριν την 13η Μαΐου του 2016) και είχαν αναπροσαρμοστεί και επανυπολογιστεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33, θα ακολουθήσουν ειδικότερες οδηγίες».

2-Συνταξιούχοι με συνταξιοδοτικές πράξεις από 13/5/2016 μέχρι και 30/9/2019

-με  το νόμο Βρούτση, αυξήθηκαν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, που αποδίδουν  σε ονομαστικές και πραγματικές αυξήσεις κυρίως στις «νέες» κύριες συντάξεις ,όσων έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης

- ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων ισχύει αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου του 2019, και ι ονομαστικές αυξήσεις οι οποίες θα προκύψουν  , θα ισχύσουν από τον Οκτώβριο του 2019 αναδρομικά. Όσοι λοιπόν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, θα πάρουν και αναδρομικά 14 μηνών,(ή περισότερα ανάλογα με τον μήνα έκδοσης της πράξης επανυπολογισμού)

Πίνακες ποσοστών αναπλήρωσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ                                                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΡΟΥΤΣΗ

Διακρίνουμε δυο περιόδους,  σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 24 του ν.4670/2020: «Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, [...]. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίμακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα. Έως 30.09.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον [...] Πίνακα 1. Από την 01.10.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον [...] Πίνακα 2 (Βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο στη δεξιά στήλη)».

α- Για το χρονικό διάστημα έως και 30.09.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 εξακολουθούν και ισχύουν ως είχαν, παρατιθέμενα στον Πίνακα 1 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. Τα ποσοστά αναπλήρωσης που ισχύουν από 01.10.2019 αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016.

β- Από 01.10.2019 και εφεξής,  με  βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 και σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του e-ΕΦΚΑ υπολογίζονται όλες οι συντάξεις του e-ΕΦΚΑ που αφορούν ασφαλισμένους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, πλην όσων χορηγούνται από τον π. ΟΓΑ.

Επανυπολογισμός συντάξεων που έχουν εκδοθεί μετά την 13/5/2016 και έχουν  υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016

Με βάση την παρ. 3ατου άρθρου 14 και του άρθρου 33 του ν.4387/2016:

«α) Από την 01.10.2019 οι συντάξεις –πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ –που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από την 01.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά».

Για τις δυο ανωτέρω περιόδους, ήτοι :

(α) για την περίοδο από την έναρξη καταβολής της σύνταξης μέχρι την 30.09.2019 και(β) για την περίοδο από 01.10.2019 και έπειτα, ο ποσό ανά περίοδο προκύπτει από δύο υπολογισμούς:

Πρώτος υπολογισμός για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και έως την 30.09.2019 με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 1.

Δεύτερος υπολογισμός για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 και εφεξής με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 και σύγκριση των ποσών που προκύπτουν από τον πρώτο και το δεύτερο υπολογισμό για τον καθορισμό του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από 01.10.2019.

Τα ποσά που προκύπτουν από το «διπλό υπολογισμό» αρχικά με τον Πίνακα 1 και έπειτα με τον Πίνακα 2, συγκρίνονται με βάση τα κάτωθι παραδείγματα για να καθοριστεί το καταβαλλόμενο από 01.10.2019 ποσό της σύνταξης.

Οι  προκύπτουσες αυξήσεις με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 χορηγούνται από 01.10.2019, ως αρνητική προσωπική διαφορά, δηλαδή αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία χορηγείται άμεσα,  από 01.10.2019.

Αντιθέτως, τυχόν προκύπτουσες μειώσεις με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 οδηγούν στη δημιουργία θετικής προσωπικής διαφοράς του εδαφίου γ’ της παρ. 3ατου άρθρου 14 και του άρθρου 33 του ν.4387/2016 που συνεχίζει να χορηγείται από 01.10.2019 ως προσωπική διαφορά.

3-Αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν ΜΕΤΑ ΤΗΝ   1/10/2019

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3ατων άρθρων 14 και 33, άρα θα υπολογιστούν εξαρχής με βάση τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2.

Γενικά

1-Οι δυο νόμοι Κατρούγκαλου και Βρούτση,  αλληλοσυμπληρώνονται

2-Οι συνταξιούχοι προ της 13/5/2016, με 30 έτη ασφάλισης και άνω ,θα  έχουν λογιστική αύξηση,  που θα εξισορρόπηση την προσωπική διαφορά,δεν θα πάρει τίποτα στο χέρι!!!

3-Οι συνταξιούχοι από 13/5/2016,μέχρι 30/9/2019 ,με πάνω από 30 έτη ασφάλισης  θα έχουν λογιστική και ονομαστική αύξηση και θα πληρωθούν τυχόν διαφορές.

4-Από 1/10/2019,οι αιτήσεις  συνταξιοδότησης θα διέποντα  με το νέο καθεστώς.

Δες τη εγκύκλιο  :   ΥΑ-ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Πρόεδρος

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ