Μετοχικό Ταμείο Στρατού- τιμή μεριδίου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Με ΑΠ Ο Φ Α Σ Η  του ΔΣ του ΜΤΣ ,έγινε ο Καθορισμός τιμής μεριδίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) έτους 2020( ΑΔΑ: ΩΗΡΘ6-ΗΞ5)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 17/01/23-07-2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), που αφορά στην καταβολή του μερίσματος έτους 2020, με τιμή μεριδίου 4,9865 € .

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 01-01-2020.

3. Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα του ΜΤΣ.