Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την υπ’αριθ. 738/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων  με τον ν. 4093/2012,   όλων των ειδικών μισθολογίων  δηλαδή δικαστές-στρατιωτικοί, καθηγητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, διπλωμάτες, διευθυντές ΕΣΥ.

Για να δεις την απόφαση ΠΑΤΗΣΕ:     738-2020-EΛΣΥΝ

 <<Για τους λόγους αυτούς

Επιλύει κατά τα ανωτέρω το νομικό ζήτημα. Αποφαίνεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης 28 της Υποπαραγράφου Γ.1. της Παραγράφου Γ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκαν – αναδιατυπώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4111/2013, με τις οποίες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του π.δ/τος 169/2007, μειώθηκαν οι συντάξεις των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών συναφών κατηγοριών, λόγω μείωσης των αποδοχών των εν ενεργεία διπλωματικών υπαλλήλων και μάλιστα αναδρομικά από 1.8.2012, αντίκεινται προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4, καθώς και την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.. Και Παραπέμπει την ένδικη έφεση – αγωγή στο αρμόδιο ΙΙ Τμήμα.>>

 

Καλούμε την Κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την Απόφαση και να αποδώσει  στο ακέραιο έντοκα τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων, από της εφαρμογής του Νόμου μέχρι σήμερα

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ  Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ