Κρατήσεις Π.Τ.Π.Υ.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις επιστροφής των μειώσεων του Ν. 4093/2012 επί των μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ.

Δημοσιεύθηκε την 27 Νοεμβρίου 2020 από admin

Με αφορμή την παρατηρούμενη τις τελευταίες ημέρες καθημερινή υποβολή αιτήσεων μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., με τις οποίες ζητούν την επιστροφή των επί του μερίσματος διενεργηθεισών μειώσεων του ν. 4093/2012, ενημερώνουμε τους μερισματούχους του Ταμείου μας ότι:
Οι μειώσεις του ν. 4093/2012 επεβλήθησαν επί των μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ. έως τις 31.12.2015 και έπαψαν να επιβάλλονται επί αυτών από 01.01.2016, όταν και τα μερίσματα αυτά αναπροσαρμόσθηκαν με βάση τον νέο τύπο υπολογισμού του μερίσματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4387/2016.
Η αναπροσαρμογή αυτή των μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ. από 01.01.2016 έχει κριθεί συνταγματική με πληθώρα δικαστικών αποφάσεων (βλ. ενδεικτικώς ΔΠρΑθ 5173/2019).
Επίσης, με πληθώρα δικαστικών αποφάσεων (βλ. ενδεικτικώς ΔΠρΑθ 18732/2019) έχει κριθεί ότι για τις μειώσεις του ν. 4093/2012, οι οποίες διενεργήθηκαν επί του μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ. έως και τον Δεκέμβριο 2015, θα έπρεπε να υποβληθεί στο Μ.Τ.Π.Υ. αίτηση επιστροφής ή να εγερθεί κατά αυτού αγωγή, μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2017, ώστε τα μηνιαία ποσά των μειώσεων αυτών να μην αρχίσουν να υποκύπτουν στην διετή παραγραφή της παρ. 2 του άρθρου 71 του π.δ. 422/1981, σταδιακά κάθε μήνα έως τα τέλη του έτους 2017. Τούτο, διότι οποιεσδήποτε αξιώσεις μετόχων, μερισματούχων ή και οιουδήποτε τρίτου έναντι του Μ.Τ.Π.Υ. παραγράφονται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία που γεννήθηκαν και κατέστησαν απαιτητές, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του π.δ. 422/1981 «Κώδικας Μ.Τ.Π.Υ.».
Τα ποσά των μειώσεων του ν. 4093/2012, οι οποίες διενεργήθηκαν επί του μερίσματος κατά το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2015 – Δεκέμβριο 2015, έχουν, σε κάθε περίπτωση, συνολικώς υποκύψει στην διετή παραγραφή από 01.01.2018 και εντεύθεν, εάν δεν υπεβλήθη στο Μ.Τ.Π.Υ. σχετική αίτηση επιστροφής ή δεν εγέρθηκε κατά αυτού σχετική αγωγή μέχρι τις 31.12.2017.
Επομένως, το Ταμείο είναι κατά νόμο υποχρεωμένο να απορρίψει το σύνολο των αιτήσεων μερισματούχων, οι οποίες έχουν υποβληθεί από 01.01.2018 και εφ’ εξής και με τις οποίες ζητείται η επιστροφή των επί του μερίσματος διενεργηθεισών μειώσεων του ν. 4093/2012, αφ’ ενός λόγω μη διενέργειας τέτοιων μειώσεων από 01.01.2016 και εντεύθεν και αφ’ ετέρου λόγω παραγραφής των σχετικών ποσών σε όλες τις περιπτώσεις αυτών των αιτήσεων

Αναδημοσίευση  από την ιστοσελίδα του ΠΤΠΥ