Αντισυνταγματική, από τη θέσπισή της (2010) μέχρι σήμερα, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την  υπ’αριθ. 504/2021 Απόφαση η  Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφαίνεται ότι είναι αντισυνταγματική, από τη θέσπισή της (2010) μέχρι σήμερα, η Εισφορά Αλληλεγγύης.

Καλούμε την κυβέρνηση:

1-να συμμορφωθεί άμεσα με την απόφαση.
2-να επιστρέψει έντοκα σε όλους τους συνταξιούχους ή τους κληρονόμους τους τα αντισυνταγματικώς και παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά .
3-να καταργήσει την παράνομη ΕΑΣ στο εξής.
Για να δεις την απόφαση πάτησε :504-2021-ΟΛ-ΕΛΣΥΝ (1)

Η Κυβέρνηση πρέπει να συμμορφωθεί ΠΛΗΡΩΣ  ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ  στους δικαιούχους :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1-  δικαιούνται όλα τα ποσά  αναδρομικά  :Όσοι είχαν ασκήσει προσφυγές , πριν από τον Φεβρουάριο του 2017 που το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε για πρώτη φορά αντισυνταγματική την ΕΑΣ με την απόφαση 244/2017.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2-Όσοι είχαν ασκήσει προσφυγές μετά τη δημοσίευση της απόφασης 244/2017, δικαιούνται ανάλογα με το χρόνο της προσφυγής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  3- Όσοι συνταξιούχοι έκαναν προσφυγή πριν την απόφαση 504/2021, (από 23 Μαρτίου 2021 ),  δικαιούνται αναδρομικά από Φεβρουάριο 2017 μέχρι την κατάθεση της αγωγής τους.

Νομικοί κύκλοι  έχουν την άποψη , ότι  όσοι είχαν κάνει τις αιτήσεις διακοπής της ΕΑΣ προς το Γενικό Λογιστήριο αφότου είχε βγει η πρώτη απόφαση για την ακύρωσή της (η 244/2017), δικαιούνται αναδρομικά.

Τα ποσά είναι έντοκα με 6% ,τόκο (δες προηγούμενο άρθρο μας)

Το Διοικητικό Συμβούλιο, χαιρετίζουμε την απόφαση του ΕΣ, που  δικαιώνει τους αγώνες του Σωματείου  και της Ομοσπονδίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Με το άρθρο 38 του ν. 3863/2010 θεσπίστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για όλες τις κύριες συντάξεις που υπερέβαιναν το ποσό των 1.400 ευρώ (μεικτά). Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 9) του ν. 4024/2011 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 (παρ. 4) του ν. 4075/2012 και το άρθρο 29 (παρ. 2 και 3) του ν. 4325/2015, ορίστηκε ότι:

(i) από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων η οποία τηρείται σε Λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, σκοπός του οποίου είναι, μέχρι τις 31.12.2018, η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων (παρ. 1).

(ii) Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου, ΝΑΤ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίζεται α. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%. β. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 6%. γ. Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 7%. δ. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 9%. ε. Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 10%. στ. Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 12%. ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 13%. η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14% (παρ. 2, όπως τα ποσοστά αναπροσαρμόστηκαν με το άρθρο 44 του ν. 3986/2011).

Εξάλλου με το άρθρο 44 παρ. 13α και 13β του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) θεσπίστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) επί όλων των επικουρικών συντάξεων που υπερέβαιναν τα 300 ευρώ μεικτά. Συγκεκριμένα η διάταξη αυτή ανέφερε:

«13. α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58). Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων φορέων και κλάδων επικουρικής σύνταξης.

β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:

i. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3%

ii. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4%

iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5%

iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6%

v. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7%

vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8%

vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9%

viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%.».

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο Γ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ          Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ