Νέα Δικαστική Απόφαση

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με  την  απόφαση με αριθμό 4285/2021 ,το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,  καταδίκασε τον ΕΦΚΑ να καταβάλει Δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα και Επίδομα Αδείας σε κύριες-επικουρικές συντάξεις για το 11μηνο 2015-2016, σε  συνταξιούχους!

 

<<Δέχεται εν μέρει την προσφυγή.

Ακυρώνει την τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη της 62/10.1.2018 ένστασης του προσφεύγοντος, κατά το μέρος που με αυτήν απορρίφθηκε το αίτημά του να κριθούν μη νόμιμες οι περικοπές στα αναλογούντα στην κύρια και επικουρική σύνταξη του προσφεύγοντος δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 11.5.2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.6 περ. 3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Αποφαίνεται ότι δεν είναι νόμιμες οι περικοπές που επιβλήθηκαν δυνάμει των ως άνω διατάξεων, στα αναλογούντα στην κύρια και επικουρική σύνταξη του προσφεύγοντος δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 11.5.2016 και ότι ο προσφεύγων δικαιούται να λάβει από το καθ’ ου για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα άδειας, στα ποσά που ανέρχονταν πριν από την ισχύ των διατάξεων του ν. 4093/2012.

Αποφαίνεται ότι ο καθ’ ου ασφαλιστικός φορέας πρέπει να επιστρέψει στον προσφεύγοντα τα ποσά των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος άδειας (κύριας και επικουρικής σύνταξης) που περικόπηκαν παρανόμως βάσει των ως άνω διατάξεων, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 11.5.2016.

Διατάσσει την απόδοση στον προσφεύγοντα μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, ποσού δέκα (10) ευρώ, και την κατάπτωση του υπόλοιπου, ποσού δεκαπέντε (15) ευρώ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου>>.

Δες την Απόφαση   4285-2021-ΔΠΑ-2

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ       Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ