Συνήγορος του Πολίτη :συμμορφωθείτε με την Απόφαση 1477/2021 του ΣΤΕ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Συμμορφωθείτε με τις Αποφάσεις ΣΤΕ

Τη συμμόρφωση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ με τις  υπ’ αριθμ. 1477/2021 και 244/2017,  αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από τις μηνιαίες συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου ,ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη.

Συγκεκριμένα με την έκδοση της 244/2017 απόφασης ΣΤΕ, με την οποία  έκρινε ότι οι διατάξεις των νόμων 3863/2010, 3865/2010, 3986/2011 και 4002/2011 που αφορούν την ΕΑΣ, αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος, όσο και στις υπερνομοθετικές πηγές δικαίου που δεσμεύουν τη χώρα μας και κυρίως στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),  ο συνήγορος του πολίτη , με το  υπ’ αριθμ. 241883/17150/2018 πόρισμά του ζητούσε την εφαρμογή της απόφασης.

Από  10.02.2017, ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, έπρεπε καθολικά να διακοπεί η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις μηνιαίες συντάξεις του συνόλου των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Με την υπ’ αριθμ. 1477/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η παρακράτηση της ΕΑΣ :

-είναι αντισυνταγματική και συνεπώς κρατήθηκε παρανόμως από τις μηνιαίες συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα 10.02.2017 έως 31.12.2018.

-για το χρονικό διάστημα 01.01.2019 και μετά,  η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για την ενίσχυση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ),  δεν είναι αντισυνταγματική διότι τα ποσά της κράτησης μεταφέρονται στο ΑΚΑΓΕ σκοπός του οποίου δεν είναι η άμεση κάλυψη ελλειμμάτων  για τις μελλοντικές γενεές συνταξιούχων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει , ότι η υπ’ αριθμ. 1477/2021 Απόφαση,  πρέπει καθολικά να εφαρμοστεί για το σύνολο των συνταξιούχων του Δημοσίου ,ώστε  οι συνταξιούχοι να μην  ταλαιπωρούνται υποβάλλοντας  αιτήσεις και προσφυγές  προς το Ελεγκτικό Συνέδριο .