Ηλεκτρονικά η χορήγηση αντιγράφου από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων της Αστυνομίας

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ηλεκτρονικά η χορήγηση αντιγράφου από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ)

 

Αριθμ. 7011/7/59-δ’ – ΦΕΚ τεύχος Β 1275/18.03.2022
Ηλεκτρονική υπηρεσία για την χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αντιγράφου

1. Η αίτηση χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-EΨΠ), και επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

2. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/ χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 84).

Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης αντιγράφου

1. Πριν από την υποβολή της αίτησης το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής για το κόστος της αίτησης χορήγησης αντιγράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων και δύναται να δημιουργεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο.

2. Με την εξόφληση του ηλεκτρονικού παραβόλου το φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει την αίτηση χορήγησης.

3. Μετά την υποβολή της στην Ε.Ψ.Π., η αίτηση αποστέλλεται στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και ακολουθούνται όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 (Β’ 849) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και την υπ’ αρ. 246/08-03-2021 (Β’ 968) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας.

Άρθρο 3
Απάντηση στον ενδιαφερόμενο

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης αποστέλλεται στην Θυρίδα του αιτούντος αντίγραφο αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων. Το αντίγραφο φέρει τα χαρακτηριστικά εγγράφου που εκδίδεται μέσω της ΕΨΠ και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 84).

 
Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Το πληροφοριακό σύστημα της παρούσας διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 84) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως με: το Πληροφοριακό Σύστημα του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Η Ελληνική Αστυνομία έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των θυρίδων από το προσωπικό της.

Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

1. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.