Μ.Τ.Σ. : τα 5,1524€ παραμένει η τιμή του μεριδίου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Υ1Π6-7ΦΗ) η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας με την οποία εγκρίνεται το υπ” αρίθμ. 07/04/23-03-2023 πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού που αφορά στη διατήρηση της τιμής του μεριδίου για το έτος 2023, όπως αυτή ίσχυε για το διάστημα από 01 Ιουλίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022, στο ποσό των 5,1524 ευρώ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01-01-2023.