Τροποποιητικές δηλώσεις

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία,  ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι πως, δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο ή κύρωση, για τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Η τρέχουσα προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η 31η Αυγούστου και μέχρι τότε, όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις μπορούν να τις διορθώσουν εάν διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά την λήξη της προθεσμίας της 31ης Ιουλίου, ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ενώ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με την υποχρέωση να πληρώσει και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενους με 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης και βεβαίωσης νέας αυξημένης οφειλής.

Αντίθετα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης (π.χ. σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου, το οποίο λάθος δεν επηρεάζει το ύψος της φορολογητέας ύλης και της φορολογικής υποχρέωσης).