Νόμος 5045/ 2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, κ.λ.π.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο ν. 5045/2023 με τίτλο “Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις”, στο υπ’αριθ. 136 του Α’ ΦΕΚ.

ΠΑΤΗΣΕ :

ΦΕΚ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3 Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α’, β’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016

1. Οι συντάξεις των προσώπων των περ. α’, β’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αναπροσαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 9Α και 34Α του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), τα άρθρα 92, 94, 95, 157 και 166 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), τα άρθρα 14, 15, 16, 18 και 19 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και τα άρθρα 123 έως 161 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Αν κατά την εκτέλεση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης, σύμφωνα με το παρόν, το συνολικό ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης την 1η Ιανουαρίου 2017, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την 31η Δεκεμβρίου 2016, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, καθώς και της τυχόν καταβαλλόμενης κατά την ημερομηνία αυτή προσωπικής διαφοράς, η προκύπτουσα από την 1η Ιανουαρίου 2017 διαφορά διατηρείται ως προσωπική και αμεταβίβαστη μέχρι την εξάλειψή της από την αύξηση της σύνταξης λόγω αλλαγής των συνταξιοδοτικών στοιχείων υπολογισμού της.

2. α. Στα πρόσωπα, που κατά την εφαρμογή της παρ. 1 προκύπτει προσωπική διαφορά, καταβάλλεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού τριακοσίων (300) ευρώ. Αν κατά την αναπροσαρμογή της παρ. 1 προκύπτει, από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό αναδρομικών που υπολείπεται των τριακοσίων (300) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού αυτού. Εάν στη σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός δικαιούχα πρόσωπα, το ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται επιμεριζόμενο σύμφωνα με τα καταβαλλόμενα σε αυτά μερίδια σύνταξης.

β. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν κληρονομείται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα και καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής κάθε άλλης σύνταξης ή μισθού.

3. Από 1η Ιανουαρίου 2017, το άρθρο 2 του ν. 3513/ 2006 (Α’ 265), περί του συντάξιμου μισθού των πολιτικών υπαλλήλων και η παρ. 11 του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, περί κρατήσεων για συντάξεις, δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 4 Συντάξιμος μισθός πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών - Προσθήκη άρθρου 9Α στο π.δ. 169/2007

Στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210) προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής: «Άρθρο 9Α Συντάξιμος μισθός πολιτικών υπαλλήλων – λειτουργών που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016

1. Για τους υπαλλήλους και λειτουργούς που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, λαμβάνεται ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε και εμισθοδοτείτο ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ως μισθός νοείται ο βασικός μισθός ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού, κατά την έξοδο από την υπηρεσία, μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και:

α) για τους δικαστικούς λειτουργούς η πάγια αποζημίωση της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 (Α’ 297),

β) για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η πάγια αποζημίωση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003,

γ) για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού του επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές.

Στην περ. γ’ υπάγονται μόνο όσα από τα αναφερόμενα σε αυτήν πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας, όχι κατά αναπλήρωση ή κατ’ ανάθεση, τουλάχιστον για μία διετία, μετά την επιλογή τους για τη θέση αυτήν από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη διετία ως Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων διαφορετικής βαθμίδας, καταβάλλεται το επίδομα θέσης που κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο χρόνο. Επί συρροής αξιώσεων για υπολογισμό των εν λόγω επιδομάτων από δύο βαθμίδες, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.»

…..

Άρθρο 17 Αύξηση συντάξεων νέων ασφαλισμένων

Η σύνταξη των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) που υπάγονται στα άρθρα 5, 6, 9 και 10 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2022, αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 κατά επτά κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (7,75%).

….

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 20 Αναπροσαρμογή βασικών μισθών

1. Οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31η.12.2023, βάσει των άρθρων 9 και 14 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015, (Α’ 176) προσαυξάνονται με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η εν λόγω προσαύξηση καταβάλλεται και στους βασικούς μισθούς του προσωπικού ειδικών κατηγοριών των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015.

2. Το ως άνω ποσό προσαυξάνει τους βασικούς μισθούς όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31η.12.2023 για τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

α) στο προσωπικό που υπάγεται στο άρθρο 30 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015,

β) στο προσωπικό που υπάγεται στα άρθρα 104 έως 107 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) στο προσωπικό που υπάγεται στην παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 4256/2014 (Α’ 92),

δ) στο προσωπικό που υπάγεται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 4780/2021 (Α’ 30),

ε) στο προσωπικό που υπάγεται στα άρθρα 29 και 32 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 3205/2003 (Α’ 297),

στ) σε όσους υπάγονται στα Κεφάλαια Β’, Δ’, ΣΤ’, Ζ’, Η’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’ 74),

ζ) σε όσους υπάγονται στα Κεφάλαια Β’ και Γ’, καθώς και στο άρθρο 39 του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Γ’ του παρόντος,

η) στους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4778/2021 (Α’ 26),

θ) στο πάσης φύσεως προσωπικό αορίστου και ορισμένου χρόνου, των εταιρειών που υπάγονται:

θα) στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του. ν. 4972/2022 (Α’ 181), εκτός των Γενικών Διευθυντών,

θβ) στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Δ’ του ν.  4972/2022, πλην των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. και της ΔΕΘ HELEXPO,

θγ) στο Α’ Μέρος του ν. 3429/2005 (Α’ 314), συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.,

ι) στο προσωπικό που υπάγεται στα Κεφαλαία Α’ και Β’ του Μέρους ΙΔ’ του ν. 4999/2022 (Α’ 225).

3. Η ανωτέρω προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 εφαρμόζεται και για τους δικηγόρους που υπάγονται στην παρ. 10 του ίδιου άρθρου. Για τη συνδρομή ή μη της προϋπόθεσης του πρώτου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 αποφαίνονται τα όργανα που είναι αρμόδια για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση ιδιωτικού δικαίου στον φορέα και, εάν δεν υφίστανται τέτοιοι, για τους υπαλλήλους του φορέα.

Άρθρο 21 Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4354/2015

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί της οικογενειακής παροχής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο δεύτερο εδάφιο τo ύψος της οικογενειακής παροχής αναδιαμορφώνεται,

β) το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο καταργούνται,

γ) στο νέο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «προερχόμενα από γάμο» διαγράφονται και η φράση «στη Μέση Εκπαίδευση» αντικαθίσταται από τη φράση «στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15 Οικογενειακή παροχή

1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα, σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2. Ειδικά για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του εικοστού τέταρτου (24ου) έτους της ηλικίας τους.

3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

4. Η παροχή του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται στους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων.»

2. Από 1ης.1.2024 καταργούνται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως ισχύουν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 22 Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης

1. Το επίδομα θέσης ευθύνης αυξάνεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί του επιδόματος θέσης ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, β) της παρ. Γ’ του άρθρου 127, περί των επιδομάτων, του Κεφαλαίου Β’ και της περ. Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 135, περί των επιδομάτων, του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’ 74), γ) της Ενότητας Η’ της παρ. 11 του άρθρου 54, περί του επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, και της Ενότητας Δ’ της παρ. 9 του άρθρου 55, περί του επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’ του ν. 4999/2022 (Α’ 225).

2. Η ειδική αμοιβή του άρθρου 11 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), που καταβάλλεται στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προσαυξάνεται ισόποσα και ανάλογα με τη θέση ευθύνης, με το ποσό της αύξησης της περ. α) της παρ. 1. 3. Τα επιδόματα των παρ. 1 και 2 στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 23 Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 135 ν. 4472/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί επιδομάτων, προστίθεται υποπαρ. Ε’ ως εξής: «Ε. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης στους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους ΣΤ’ από 1ης.1.2024 ως εξής:

α) Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

β) Ερευνητής Α’ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

γ) Ερευνητής Β’ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

δ) Ερευνητής Γ’ εκατόν είκοσι (120) ευρώ,

ε) Ερευνητής Δ’ εκατόν είκοσι (120) ευρώ,

στ) Ε.Λ.Ε. εκατό (100) ευρώ. Το ανωτέρω επίδομα συγκαταλέγεται στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ως άνω προσωπικού.»