ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

 

Εκδόθηκε  τη Δευτέρα 19-6-2017 ,  με καθυστέρηση  επιζήμια για πολλούς Συνταξιούχους η  ΚΥΑ που αφορά τη συνάφεια Συνταξιούχου με απασχόληση( και  αγροτικού εισοδήματος) , με το Νόμο 4377 /2016  (άρθρο 20). Επιζήμια γιατί η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα πολλοί Συνταξιούχοι που είχαν επιδοτήσεις από γεωργικές εκμεταλεύσεις ,

α – να μην ενεργοποιήσουν τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, φοβούμενοι την περικοπή σύνταξης . Η προθεσμία ενεργοποίησης έληξε. Για το επόμενο έτος είναι δυνατή η ενεργοποίηση, αλλά θα χαθεί 10% της επιδότησης.

Β – να μεταβιβάζουν αγροτεμάχια και δικαιώματα στα παιδιά ή τρίτους . Ειδικά στα παιδιά η μεταβίβαση αν δεν είναι αγρότης, επιφέρει αναγκαστική εισφορά ΕΦΚΑ,  φορολόγηση, κ.λ.π.

 

Ο όρος απασχόληση καλύπτει κάθε εργασία (με μισθό) ή αυτοαπασχόληση σε  αγροτική εκμετάλευση, επιδοτήσεις, πώληση αγροτικών προιόντωνκ.λ.π.

Αποτελέσματα  που επιφέρει η ΚΥΑ:

-περικοπή σύνταξης, μέχρι 60%

-ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ

Διακρίνουμε συνταξιούχους:

α- παλαιούς Δημοσίου , όσοι συνταξιοδοτήθηκαν έως τις 12 Μαΐου 2016

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εξαιρούνται  από τη μείωση της σύνταξης, αλλά και από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ(αγροτικά εισοδήματα). Ειδικότερα οι  συνταξιοδοτηθέντες  μέχρι 12/5/2016, καθώς και εκείνους στους οποίους η έναρξη καταβολής σύνταξης ανατρέχει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (σχετική η αριθ. Φ.80000/οικ. 29713/779/30.6.2016 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΓ74465Θ1Ω-ΡΞ9), οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην ΟΓΑ μέχρι 31/12/2016 και θα εξακολουθήσουν

- να μην είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 λόγω άσκησης αγροτικής δραστηριότητας,

-και να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016,  δηλαδή ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Παράδειγμα :  Συνταξιούχος (π.χ.  Απόστρατος) που μεταβίβασε  για Πέντε χρόνια,   Δικαιώματα  αγροτικής ενίσχυσης   (900 Ευρώ) στο παιδί του το οποίο είναι Είκοσι χρόνων φοιτητής,   θα έχει τις εξής συνέπειες:

  1. Θα ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, αν το εισόδημα  (επιδότηση, τιμολόγια πώλησης προιόντων,  κ.λ.π.), είναι μέχρι (5000 Ευρώ)
  2. Θα ενταχθεί στο καθεστώς αγρότη , αν υπερβαίνει (5000 Ευρώ), εισόδημα.

Θα πληρώνει ετήσιες εισφορές (628) Ευρώ,  άσχετα αν είναι ασφαλισμένος από τον πατέρα μέχρι τα (25) χρόνια, ως Φοιτητής !β-νέους Δημοσίου,  όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 12 Μαΐου 2016

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα υποστούν μειώσεις έως 60% της σύνταξης  και  υποχρεούνται στην  καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ  .Βασική  εισφορά 628 Ευρώ

Η ΚΥΑ δεν προβλέπει, ούτε ασχολείται, με μικροπαραγωγή αγροτικών προιόντων από συνταξιούχους (νέους). Άρα η έκδοση τιμολογίου, π.χ. από πωληση λαδιού, σύνθλιψη ελαιοκάρπου,κ.λ.π.  δεν καλύπτεται.

 

β-αγρότες
-Οι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ, γεννηθέντες το έτος 1950, που συμπληρώνουν το έτος 2017 το 67ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι μετά από σχετικό έγγραφο – πρόσκληση του Διοικητή του πρώην Οργανισμού, το οποίο τους είχε αποσταλεί πριν την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και στους οποίους έχει ζητηθεί η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΦΚΑ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της έναρξης συνταξιοδότησης (1/7/2017), για λόγους χρηστής διοίκησης δεν θα καταβάλουν τις εν λόγω εισφορές. Όσοι δε από τους προαναφερόμενους υποψήφιους συνταξιούχους έχουν ήδη καταβάλει τις ασφαλιστικές αυτές εισφορές, θα τους επιστραφούν από τον ΕΦΚΑ.

Για τους γεννηθέντες μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ, είναι υποχρεωτική η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης ή διακοπής της ασφάλισης, εφόσον στην δεύτερη περίπτωση προκύπτει διακοπή άσκησης της δραστηριότητας πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

-Δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ, σε περίπτωση που αυτοί συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους για την οποία είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ πριν από τη συνταξιοδότησής τους, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, σύμφωνα με την αριθ. Φ.10034/18282/566/20.4.2017(ΑΔΑ: Ω6ΣΛ465Θ1Ω-Κ5Π) εγκύκλιο του Υπουργείου μας, έχουν εφαρμογή μόνο για όσους θα συνταξιοδοτηθούν από 1-1-2025 και εφεξής.

Για τον ίδιο λόγο, η ανωτέρω κατηγορία δεν υποχρεούνται και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μετά τη συνταξιοδότηση, εφόσον συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους για την οποία είχαν πριν τη συνταξιοδότηση υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ.

Η ΚΥΑ δεν προβλέπει, ούτε ασχολείται, με μικροπαραγωγή αγροτικών προιόντων από συνταξιούχους (νέους). Άρα η έκδοση τιμολογίου, π.χ. από πωληση λαδιού, σύνθλιψη ελαιοκάρπου,κ.λ.π.  δεν καλύπτεται.

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ