ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΈΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

  Για   Συνταξιοδοτικές πράξεις που εκδόθηκαν πριν την 12/5/2016  σχετικά:
1-Ν.4387/2016
2-Αναπροσαρμογή καταβαλλομένων κύριων Συντάξεων, απόφαση 26083/887
3-Αναπροσαρμογή καταβαλλομένων Συντάξεων
 
ΕΤΕΑ, απόφαση 25909/470
4-Ν . 4472/2017- 
συνταξιοδοτικές πράξεις Δημοσίου
5-Υπ’αριθμό 24/22-5-2017  εγκύκλιος ΕΦΚΑ

6-ΚΥΑ 153734/2016/0092/2017, γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 2 και 7 Ν.4387/2016

Σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016 και την Απόφαση 26083/887, Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής  Ασφάλισης , ο επανυπολογισμός των χορηγούμενων ήδη προ της ψήφισης του Νόμου  Συντάξεων, θα γίνει από τον ΕΦΚΑ. Η σύνταξη θα είναι το άθροισμα ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ.

Σύνταξη =Εθνική+Ανταποδοτική

Α-  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Άρθρα 7και27 Ν 4387/2016
-Ορίζεται στα 384 Ευρώ, για τουλάχιστον (20) χρόνια ασφάλισης
-Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης , είναι 15 χρόνια
-Η Εθνική Σύνταξη μειώνεται με ποσοστό 2%, για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 έως τα 15
  χρόνια  ασφάλισης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2, το ανωτέρω ποσό των 384 Ευρώ, μειώνεται κατά 1/40,για κάθε χρόνο που υπολείπεται των Σαράντα  (40)  Ετών

Άρα
    ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ 
=40/40
-Για κάθε 1/40 που υπολοίπεται η σύνταξη μειώνεται
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Συντάξιμα χρόνια 38
 
(άθροισμα πραγματικών +πλασματικών) :
38/40  χ 384  =364,8 Ευρώ  ,μείωση 
19,2 Ευρώ
ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ
-Για κάθε έτος αποχώρησης πριν τα 55 μειώνεται η Εθνική σύνταξη κατά 1/40
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ορκομωσία
 
στα 18
Πραγματική Υπηρεσία 
=32
Αποστρατεία =50 χρόνων
Υπόλοιπο = 5/40
  , συνεπάγεται μείωση  48 Ευρώ  (  35/40 χ 384  =336  Ευρώ)

 

Β-  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Απόφασης , στον  επανυπολογισμό   του ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, θα ληφθεί υπ’όψη  ο συντάξιμος μισθός της ήδη χορηγούμενης σύνταξης, ο χρόνος ασφάλισης, ο συντελεστής αναπλήρωσης  (άρθρο 8 ν 4387/2017 )  και η μείωση λόγω γήρατος.  Η απόκλιση ονομάσθηκε ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, και θα χορηγείται μέχρι την πλήρη προσαρμογή. Από 1/1/2019 αρχίζει η περικοπή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το  18% της καταβαλλόμενης (άρθρο Ν 4472/2017).Με το τέλος της  προσαρμογής, η χορηγούμενη σύνταξη θα είναι η εθνική (384 Ευρώ) στην οποία θα προστίθεται η ανταποδοτική ( τι πλήρωσα στον ασφαλιστικό βίο μου επί τον συντελεστή αναπλήρωσης).

Ερώτημα είναι  ποιος είναι ο συντάξιμος μισθός . Παράδειγμα :

 

*κάνε κλικ πάνω στον πίνακα για να δεις τα νούμερα

 

 Συντάξιμος μισθός : σύμφωνα με την Απόφαση 26083/887, άρθρο 1 ,παρ. 2 << Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλομένων συντάξεων του Δημοσίου, λαμβάνεται υπ” “όψη  ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα  σύνταξη, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί πριν την έναρξης ισχύος του Ν. 4387/2017, με βάση τους κανόνες προσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου>>

Ποιος από τους τρεις ισχύει, ο αρχικός , του 2012 (Ν. 4093/2012) ή του 2014 (Ν.4307/2014)

Η πρώτη μείωση έγινε με το μισθολόγιο του 2012 (ν. 4093/2012).

Με τον νόμο 4307 του 2014,  η προηγούμενη κυ­βέρνηση καθόρισε νέο μισθο­λόγιο επιστρέφοντας το 50% της απώλειας που υπέστησαν, τόσο οι εν ενεργεία όσο και οι συνταξιούχοι Στρατιωτικοί και Σ Ασφάλειας

Από τη γραμματική ερμηνεία του ανωτέρω άρθρου  είναι φανερό ότι
- Συντάξιμος μισθός = 2803,55  Ευρώ

Μεγέθη :
1-Συντάξιμος μισθός, με ποσοστά αναπροσαρμογής ,όλων των ετών,από ημερομηνία συν/σης, όπως ίσχυαν μέχρι ψήφισης του Νόμου.
Ίσχυε
  ο τύπος  :  
(ΒΜ+ΕΧ+ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ+175)Χ80%
2-Επί του Συντάξιμου μισθού υπολογίζονται τα ποσοστά αναπλήρωσης, σύμφωνα με τον πίνακα  των άρθρων 8 και 28 του Ν. 4387/2016

3-Αν το ποσό που ήδη καταβάλλεται:
 
α- είναι μεγαλύτερο από το ποσό επανυπολογισμού, τότε το ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά,μέχρι εξάλειψής της
β- είναι μικρότερο, κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου,  προσαυξάνεται κατά το 1/5 της διαφοράς ανά έτος, ισόποσα εντός πέντε ετών

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
Άρθρα 8 και 28 Ν. 4387/2016
Σύνταξη= Συντάξιμος μισθός Χ ποσοστού αναπροσαρμογής


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
(με την επιφύλαξη ότι θα επιμετρήσουν τα πλασματικά!!!)
  
Μισθολογικός Αντιστράτηγος
-Έτη πραγματικά= 33  
, πλασματικά =5, πλήρη =38/35
-Όριο 55ΕΘΝΙΚΗ 384
  (δεν περικόβεται κατά 2/40,λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας)

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ

-Συντελεστής  31,81  ο οποίος αντιστοιχεί  σε 33 χρόνια ή 33/35, επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, 6 σχετ.  (ο υπολογισμός γίνεται με επιφύλαξη, <<με όρους και προυποθέσεις , που ορίζονται στο άρθρο αυτό και θα αναλυθούν σε άλλη εγκύκλιό μας>>

Σύμφωνα με 6 σχετ., άρθρο 2 <<ο υπολογισμός γίνεται βάση των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές>>

-Αποδοχές Συντάξιμες = 2803,55 Ευρώ

Ανταποδοτική  : 2803,55 χ 31,81/100  =  891,80
ΣΥΝΟΛΟ 384+  891,80  =1275,80

Οι περικοπές είναι τραγικές..

(σε διάφορες ερμηνείες που κυκλοφορούν, χωρίς τεκμηρίωση νομική και οικονομική φαίνονται διάφορα……)

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ