ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Από τον Οκτώβρη του 2013, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, ο υπολογισμός των κρατήσεων των Συνταξιούχων,  υπέρ  της Υγειονομικής  περίθαλψης, γινόταν εσφαλμένα , παράνομα και καταχρηστικά, επί του  <<ποσού των ακαθάριστων συντάξιμων αποδοχών>>  και όχι επί του <<καταβαλλόμενου ποσού>> . Η διαθορά είναι σημαντική και αυξάνεται , όσο υψηλότερες είναι οι ακαθάριστες αποδοχές.

Μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ,αναγνώρισε το λάθος του, εξέδωσε μάλιστα δυο ανακοινώσεις  με Ημερομηνίες 16/11/2016 και 5/4/2017, δεν επέστρεψε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά !!

                           Ειδικότερα :

1-Η  εισφορά οριζόταν, σύμφωνα με το Ν. 2084/1992, άρθρο 35, παρ.5:

 <<  Η  εισφορά για την ασφάλιση  ασθένειας συνταξιούχων φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου, ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των καταβαλλομένων συντάξεων και κατανέμεται κατά 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης….>>

2- Στο Νόμο 4387/2017, άρθρο 14 προβλέπεται : <<Ειδικά , ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.31 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 ( Α΄ 80), όπως ισχύει>>

Επίσης στο άρθρο  44 προβλέπεται : << από 1-7-2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥ, για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό  6% και υπολογίζεται επι του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν σην εισφορά αλληλεγγύης Συνταξιούχων  του άρθρου 38 , του Νόμου 3863/2010 (Α΄115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Νόμου 3986/2011 (Α΄  152).

3-  Ο  Νόμος 4334/2015 ( Α΄ 80), παρ.31 του άρθρου 1, ορίζει ότι << από 1-1-2015, η  εισφορά υγειονομικής περίθαλψης  , όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνονται σε 6% και παρακρατούνται από τις  κύριες συντάξεις.>>

Τα ερωτήματα σχετικά, α)  ποιο είναι το επί πλέον ποσό που παρακρατήθηκε  και β)  αν  είναι διεκδικήσιμο  και αν είναι σημαντικό.

Η απάντηση μπορεί να δοθεί από την εξέταση των ενημερωτικών σημειωμάτων κάθε  ενός  :

-Για το χρονικό διάστημα Οκτώβρης 2013, μέχρι Αύγουστος 2015, όπου ο υπολογισμός κράτησης,  γίνεται επί της βασικής ακαθάριστης σύνταξης, (έπαψε να γίνεται επί του καταβαλλόμενου ποσού),  – Μήνες 23.

Για να υπολογίσουμε το ποσό , αφαιρούμε από το πληρωτέο ποσό  (βλέπε ενημερωτικό σημείωμα) του Μήνα Οκτώβρη 2013, το πληρωτέο ποσό του Μήνα  Σεπτέμβρη 2013 και το αποτέλεσμα πολαπλασιάζουμε με τον αριθμό των Μηνών κράτησης (23)

-Για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2015, μέχρι Ιούνιος 2016 , όπου αυξήθηκε το ποσοστό κράτησης από το 4% ,  στο 6%   , -Μήνες 10

Για να υπολογίσουμε το ποσό , αφαιρούμε από το πληρωτέο ποσό  (βλέπε ενημερωτικό σημείωμα) του Μήνα Ιανουαρίου 2016, το πληρωτέο ποσό του Μήνα  Δεκέμβρη  2015 , ότι βρούμε το διαιρούμε  δια (3), (γιατί το ποσοστό  αυξήθηκε κατά 2%,  από 4% σε 6%)  και το αποτέλεσμα πολαπλασιάζουμε με τον αριθμό των Μηνών κράτησης (10 ).

 Αν  υπήρξαν αλλαγές  στους συντελεστές  υπολογισμού, λόγω βαθμολογικής προαγωγής (αφορά κυρίως τους Αξιωματικούς που έκαναν ενστάσεις και κέρδισαν βαθμούς), που είναι οι ακαθάριστες αποδοχές και το πληρωτέο ποσό , τότε ο υπολογισμός γίνεται τμηματικά  από τον Μήνα των αλλαγών και για όσους Μήνες επήλθαν οι αλλαγές

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μισθολογικός Αντιστράτηγος, με ακαθάριστες αποδοχές 1634,10  

Α΄περίοδος

-έχει πληρωτέο ποσό 1274,44  τον Μήνα  Σεπτέμβρη 2013 και κράτηση ΕΟΠΥ 65,36

-  έχει πληρωτέο ποσό1260,44  τον Μήνα Οκτώβρη 2013  και κράτηση ΕΟΠΥ 83,46

Διαφορά 18,10  χ  23 (Μήνες)  =416 Ευρώ

Εναλλακτικά  (ισχύει σε κάθε περίπτωση) :

Ακαθάριστες αποδοχές  χ 4%  =65,36

Πληρωτέο  + φόρος    χ  6%  =83,46

Β΄ περίοδος

 Ένεκα προαγωγής οι ακαθάριστες αποδοχές είναι  1809,14 και το πληρωτέο ποσό 1306,48.

 - Κράτηση ΕΟΠΥ  Ιανουάριος 2016  =101,38

 -  Κράτηση ΕΟΠΥ  Δεκέμβρης 2015  =  136,67

 Διαφορά 32,68

Έχω 32,68      χ    1/3    χ    10 Μήνες  = 109 Ευρώ

Κράτηση επί αναδρομικού ποσού μισθολογικής προαγωγής  =  123  Ευρώ

Σύνολο 123+109+416=  648 Ευρώ

Μπορεί ο καθένας –καθεμιά εύκολα να υπολογίσει τα ποσά

Για αγωγή που ρωτάνε πολλοί, είναι δικαίωμα αν και το ποσό είναι λίγο….

Όμως προτείνουμε να συμπληρώσουμε και να στείλουμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσοι επιθυμούν την αίτηση που ακολουθεί.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΟΠΥ 2-8-2017

Αν κάποιος υπολογίσει το ποσό, μπορεί να διαφοροποιήσει την αίτηση και να το αναφέρει  .

 

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                 Γιάννης  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ