Αλλαγές στην έκδοση συντάξεων

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, υποβάλλονται πλέον υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
1-Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ  θα λειτουργεί από 3 Αυγούστου, η εφαρμογή «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης», που υποστηρίζει την υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης όλων των κατηγοριών.
2-Προς το παρόν από αρχές Μαρτίου 2020 ,λειτουργεί τμήμα της υπηρεσίας ,πιλοτικά στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», παρέχοντας μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας στις περιπτώσεις:
-αίτηση απονομή σύνταξης γήρατος σε αγρότες και
-αίτηση μεταβίβασης σύνταξης, λόγω θανάτου .
3-Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, εφόσον απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, λαμβάνονται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση από τους αιτούντες.
4-Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης από δικαστικό συμπαραστάτη ασφαλισμένου ή σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη άντληση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ μπορεί να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά.
5-Στις  αιτήσεις:
-λόγω γήρατος, των ασφαλισμένων στον τ. ΟΓΑ,και
-μεταβίβασης σύνταξης, λόγω θανάτου συνταξιούχου,  ισχύουν τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης μεταβίβασης κύριας σύνταξης, λόγω θανάτου συνταξιούχου και στο αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης.
6-Για όλες τις αιτήσεις μεταβίβασης σύνταξης, λόγω θανάτου, δεν αναζητείται πλέον πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη λύσεως γάμου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αυτών.
 7-Στις περιπτώσεις  συνταξιοδότησης,χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται αυτόματα, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ», βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων
8-Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», πραγματοποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ έλεγχος της ορθότητας
για το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από την υπηρεσία και, στη συνέχεια, κοινοποιείται η απόφαση στους δικαιούχους.
9-Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σχετικά με την ορθότητα και την πληρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτή,
10-Η απόφαση γνωστοποιείται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος
11-Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε, μετά την παρέλευση 10 εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με ηλεκτρονικό τρόπο και αναρτάται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια, ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης, που του κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ:
Παραθέτουμε  ενημερωτικό Έγγραφο του Σωματείου μας στην Ομοσπονδία
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΟΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ  Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ               Ηράκλειο 11-Ιουνίου 2020
ΠΡΟΣ :  ΠΟΑΣΑ
ΘΕΜΑ :ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥΑλλάζει ο τρόπος, η διαδικασία και τα έγγραφα στην περίπτωση θανάτου συνταξιούχων και την μεταβίβαση της σύνταξης στον/στην δικαιούχο

Ειδικότερα ο /η ενδιαφερόμενος :

1-Ενεργεί με την ήδη υπάρχουσα διαδικασία για τα έξοδα κηδείας

- Υποβάλλει μόνο το έγγραφο προς ΕΦΚΑ με ληξιαρχική πράξη θανάτου και ζητά πιστοποιητικό διαγραφής

-Υποβάλλει με την υπάρχουσα διαδικασία, (όπως ισχύει μέχρι σήμερα),τα  δικαιολογητικά στην οικεία Αστυνομική Διεύθυνση

(προς το παρόν, αργότερα προβλέπεται ηδιαδικασία να γίνεται με το σύστημα ΑΤΛΑΣ, αίτηση στην πλατφόρμα,κ.λ.π.,το πιστοποιητικό διαγραφής θα δίδεται ηλεκτρονικά  και η διαδικασία εξόδων θα ενσωματωθεί στην όλη διαδικασία μεταβίβασης σύνταξης και έκδοσης  πράξης στο όνομα του/ της δικαιούχου)

 

2-Η διαδικασία θα γίνεται πλέον στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, τη πλατφόρμα που ειδικά λειτουργεί ο ΕΦΚΑ

Α-  Διαδικασία (μόνο για καλό γνώστη Η/Υ)

1-Εισαγωγή στο  :   https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA

2-Κωδικοί :   TAXIS                   3- ΑΦΜ  – ΑΜΚΑ

4-Παρουσιάζεται στην οθόνη σειρά επιλογών, επιλέγω  : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

5-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΤΛΑΣ

6-Εικόνα με ενδείξεις:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ο κωδικός επιβεβαίωσης Η/Τα ,είναι ο κωδικός που μας έδωσε η mikrosoft,

7-Σκανάρω τα έγγραφα ή εναφέρω στο κωδικό της φόρμας ,τον αντίστοιχο κωδικό επικαιροποίησης,του εγγράφου της Υπηρεσίας

Β- Διαδικασία με λογιστή

Όλα πλέον τα έγγραφα και πιστοποιητικά υπάρχουν στον κυβερνοχώρο και το σύστημα ΑΤΛΑΣ, ανοίγει το αντίστοιχο link. ( μέχρι επικαιροποίσης ,τα έγγραφα θα σκανάρονται και θα καταχωρείται ο αριθμός (scan),  στον αντίστοιχο κωδικό)

 

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

Οικονομολόγος