Νέος Διευθυντής στο ΜΤΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΠ Ο Φ Α Σ Η
«Διορισμός Γενικού Διευθυντή στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)»
ΑΔΑ: ΩΜ4Ο6-Θ43

αποφασίζουμε
Άρθρο μόνο

1. Τον διορισμό του Ταξίαρχου (Ο) Δημητρίου Αντώνογλου του Ευαγγέλου, ως Γενικού Διευθυντή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).

2. Η θητεία του αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι διάρκειας ενός (1) έτους.