ΒΟΕΑ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Βοήθημα Οικογ. – Επαγγ. Αυτοτέλειας 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Βοήθημα Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας

1.  Mε τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας

 • Αίτηση δικαιούχου.

- Για Αίτηση Τέκνου Μερισματούχου κάντε κλικ   Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΒΟΕΑ

 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Τράπεζα Πειραιώς.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
 • Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου γονέα (για τους εν ενεργεία).
 • Βεβαίωση αποδοχών, από την οποία να προκύπτει ο τελευταίος μισθολογικός βαθμός του γονέα καθώς και η ημερομηνία λήψης αυτού (για τους εν ενεργεία).

2.  Λόγω τέλεσης γάμου

 • Αίτηση δικαιούχου.

- Για Αίτηση Τέκνου Μερισματούχου κάντε κλικ  Α Ι Τ Η Σ Η ΒΟΕΑ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

 

 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Τράπεζα Πειραιώς.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
 • Βεβαίωση αποδοχών, από την οποία να προκύπτει ο τελευταίος μισθολογικός βαθμός του γονέα καθώς και η ημερομηνία λήψης αυτού (για τους εν ενεργεία).
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (μόνο εφόσον έχει τελεστεί πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου τέκνου)

3.  Για σοβαρούς, αποδεδειγμένους λόγους υγείας

 • Αίτηση δικαιούχου.

- Για Αίτηση Τέκνου Μερισματούχου κάντε κλικ Α Ι Τ Η Σ Η BOEA ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Τράπεζα Πειραιώς.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
 • Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου γονέα (για τους εν ενεργεία).
 • Βεβαίωση αποδοχών, από την οποία να προκύπτει ο τελευταίος μισθολογικός βαθμός του γονέα καθώς και η ημερομηνία λήψης αυτού (για τους εν ενεργεία).
 • Πρωτότυπη Γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου ή επικυρωμένο αντίγραφο από την εκδίδουσα αρχή ή ΚΕΠ , από την οποία αποδεικνύονται οι σοβαροί λόγοι υγείας του δικαιούχου τέκνου

Σε όλες τις περιπτώσεις, διευκολύνετε το έργο του Ταμείου, αν συνυποβάλετε Φ/Ο  της πράξης συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση που συναντήσετε δυσκολία, επικοινωνείτε  με   Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ